Verslag plenaire bijeenkomst sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost-Nederland

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 9.00 – 12.15 uur, aansluitend lunch
Locatie: Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ te Oldebroek


Inloop met koffie/thee
Op de mooie locatie van het boerderijmuseum in Oldebroek, mochten we een groot deel van onze deelnemers en een aantal aspirant leden ontmoeten voor de 1e plenaire bijeenkomst van dit jaar. Het was daarmee een ontmoeting tussen vele oude en nieuwe gezichten en onder het genot van koffie en thee werd kort kennisgemaakt of bijgepraat.

Opening
Als voorzitter van het bestuur verwelkomde Henk van de Vosse alle aanwezigen en gaf een korte vooruitblik op het programma. Een speciaal welkom werd uitgesproken voor de nieuwe leden: Witteveen Surhuisterveen, Mennega Groenvoorziening, Vegter Waterbouw, Inhetgroen, Prins Bouw, Lokken Groenvoorziening en Macadam. Tevens werd de oproep gedeeld dat vermelding op de website van het initiatief met naam en bedrijfslogo mogelijk is door een mail te sturen naar het secretariaat. Daar kunnen ook inloggegevens voor het ledengedeelte van de site worden opgevraagd.

Algemene Ledenvergadering
Volgende onderdeel van het programma was de Algemene Ledenvergadering van 2023 (ALV) waarvan de notulen in een apart verslag zijn opgenomen. Na dit officiële gedeelte, waarin tevens een aantal wijzigingen in het bestuur zijn doorgevoerd, was het tijd voor de presentaties van een aantal van onze leden.

Presentatie duurzaamheidsbeleid NTP B.V.
Als eerste gaf Monique Jordense, Manager Duurzaamheid en Communicatie, een presentatie over het algemene duurzaamheidsbeleid van NTP B.V. Daarbij werd allereerst ingegaan op de feiten en cijfers van het bedrijf voor wat betreft medewerkers, werkzaamheden, vestigingen en omzet. Vervolgens kwamen de missie en visie aan de orde en werd een toelichting gegeven op de aanleidingen voor een integraal duurzaamheidsbeleid: de vraag vanuit opdrachtgevers, de wens om te bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf dat aansluit bij de klimaatdoelstellingen van de overheid en de veranderende arbeidsmarkt, omdat de huidige generatie werknemers meer dan ooit bezorgd is over het milieu. Via een samenvatting van de activiteiten in de afgelopen jaren, werd vervolgens stilgestaan bij het huidige beleid, de voortgang van de doelstellingen en de toekomstplannen op het gebied van duurzaamheid. Tenslotte werd ingegaan op de CSRD, de richtlijn vanuit Europa betreffende de verplichte rapportage voor steeds meer bedrijven over hun emissieprestaties en een aantal concrete voorbeelden van recente impact van ESG-gerelateerde zaken (Environmental/milieu – Social/maatschappij – Governance/bestuur) op bedrijfsvoering in het algemeen. Al met al een bijzonder interessante presentatie die voor iedereen wel herkenbare onderdelen bevat.

Presentatie CO2-reductie 2022 Reko Holding bv
De tweede presentatie werd gegeven door Eric Olde Veldhuis, KAM-Manager bij Reko Holding bv, over hun CO2-reductieprogramma en -prestaties. Als eerste gaf Eric ons een kijkje in de werkzaamheden van Reko en in hun daadwerkelijke CO2-footprint over 2022. Hieruit bleek dat 99,4% van de totale CO2-uitstoot van Reko voortkomt uit het gebruik van brandstoffen, veroorzaakt door het wagenpark en materieel. Op dit gebied liggen dan ook de doelstellingen om de uitstoot per gereden kilometer en per bedrijfsuur te verlagen. Daarnaast heeft het bedrijf een doelstelling bepaald op de reductie van afvalstoffen op projecten. Dit wil men behalen door meer sloopmaterialen te recyclen. Een overzicht over 2022 liet zien dat een groot gedeelte van de doelstellingen is behaald. Vervolgens gaf Eric een toelichting op hoe de voortgang van de doelstellingen wordt gemeten en tegen welke problemen daarbij wordt aangelopen. Tot slot kregen we een overzicht van de acties die al zijn uitgevoerd en welke voor de toekomst nog op de planning staan. We kijken terug op een mooie presentatie; goed om te zien hoe Reko de individuele doelstellingen van ons gezamenlijke initiatief weet door te voeren.

Terugblik Plan van Aanpak vorige periode en evaluatie bereikte doelstellingen 
Na de presentaties was het tijd om met elkaar terug te kijken naar het Plan van Aanpak en de doelstellingen van het initiatief over de afgelopen periode. Zoals al aangekondigd moet dit jaar het Plan van Aanpak herzien worden voor de komende periode (tot 2030); evaluatie van de voorgaande jaren is daarbij belangrijke input. Onder leiding van Geert Jan Prins van Will2Sustain stelden we vast dat de doelstellingen ‘delen van kennis’ en ‘organiseren van bijeenkomsten’ zijn behaald. De doelstelling om een nieuwe maatregel te ontwikkelen is nog niet behaald. Verdere input voor het nieuwe Plan van Aanpak werd opgevraagd bij de deelnemers; Geert Jan Prins gaf een toelichting hierop. 

Nieuwe Plan van Aanpak
In 4 groepen werd aan de hand van een aantal vragen bepaald wat de deelnemers verwachten van dit initiatief in de komende jaren. Wat willen we doen en bereiken, hoe willen we dat realiseren en monitoren, waar verwachten we problemen om dat te realiseren, blijft de doelgroep hetzelfde, hoe organiseren we het initiatief en welke ideeën hebben we verder nog? Iedere groep maakte hiervan een overzicht op een groot vel papier en 2 groepen presenteerden hun plannen. Alle voorstellen werden vervolgens door Geert Jan verzameld en zullen worden verwerkt tot een concept-PvA dat bij de bijeenkomst in november zal worden gepresenteerd. De conclusie die nu al kon worden getrokken is dat er voldoende ideeën zijn voor de periode tot aan 2030. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking van alles.

Inventarisatie vragen voor plenaire bijeenkomst in november
Tot slot deelde Gert Molenaar een document uit om te kunnen inventariseren welke vragen er onder de deelnemers leven die we bij de volgende plenaire bijeenkomst kunnen behandelen. In november willen we een discussietafel organiseren tussen opdrachtgevers, deelnemers en adviesbureaus over aanbestedingen en de eisen op het gebied van CO2-reductie daarbij. Vanuit onze deelnemers krijgt het bestuur te regelmatig te horen dat de uitvraag niet aansluit bij de mogelijkheden; opdrachtgevers stellen soms eisen die in de praktijk niet haalbaar zijn. We willen bereiken dat er over en weer meer begrip voor elkaars eisen en wensen komt en dat verwachtingen hetzelfde zijn. Alle deelnemers kunnen specifieke vragen of onderwerpen voor deze bijeenkomst doorgeven aan het bestuur, voor zover dat met deze inventarisatie nog niet is gedaan.

Afsluiting
Rond 12.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten door Henk van de Vosse. Aspirant-leden NorthGroup B.V. en Van der Weerd Grafhorst kregen de gelegenheid aan te geven wat ze van de meeting vonden en of ze nog suggesties hadden. Beide gaven daarnaast aan zich daadwerkelijk aan te melden als nieuwe deelnemer. Van harte welkom!

Tenslotte werd met een deel van het gezelschap nog een lunch genuttigd.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en hopen iedereen in november weer te mogen begroeten.